Μελέτες 
 
Έργα και Επιβλέψεις Έργων
 
Διοίκηση Έργων
 
Δημοσιεύσεις
 
 
 
Ηλιακός
Κλιματισμός
&
Ηλιακά
Συστήματα
 
Γεωθερμικός
Κλιματισμός
&
Γεωθερμικά
Συστήματα
 
ΑΠΕ-ΟΧΕ
σε Κτήρια
και Βιομηχανίες
 
Κλιματισμός
&
Αντλίες
Θερμότητας
 
Created by
OnlineSolutions
 

Δημοσιεύσεις από Bonair σε ΑΠΕ-ΟΧΕ σε κτήρια και βιομηχανίες  

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
σε ημερίδες

11.
Καράγιωργας Μ.
"Εθvικά Πρoγράμματα Ερευvας και Αvάπτυξης στoυς εvαλλάκτες θερμότητας". Διημερίδα ΓΓΕΤ-ΕΛΚΕΠΑ για τoυς εvαλλάκτες θερμότητας στov Ελληvικό Βιoμηχαvικό Χώρo, ΕIΕ, Iαv. 1989, ΕΛΚΕΠΑ Β', Τόμoς 210-215.

12. M. Karagiorgas, CRES , R. Aernoudt, EU DG XXIII,
"Joint European Venture for SMEs of the RES sector. Challenge and opportunity"
AFB Workshop, CRES Industry Depart , Athens, 9-10th  December 1999.

13. Μ. Καράγιωργας "Ενεργόφιλες τεχνολογίες στην Ελληνική Τουριστική Βιομηχανία», Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)  και Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕΕ) στην Τουριστική Βιομηχανία, Ημερίδα ΕΟΤ-ΚΑΠΕ, Θεσσαλονίκη, PHILOXENIA, 2  Νοεμβρίου 2001
14. Μ. Καράγιωργας, «Ενεργειακός Σχεδιασμός Ξενοδοχειακών Μονάδων με ΑΠΕ», , Ημερίδα ΕΟΤ-HOTRES,  Holiday Inn, Αθήνα, 17 Μαρτίου 2003
15. Μ. Καράγιωργας, «Ενεργειακός Σχεδιασμός ξενοδοχειακών Μονάδων με ΑΠΕ», Ημερίδα HOTRES,  Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, Ρόδος, 7 Απριλίου 2003
16. Μ. Καράγιωργας, «Ενεργειακός Σχεδιασμός σε ξενοδοχειακές Μονάδες με έμφαση σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», Ημερίδα Τουρισμός και Ανάπτυξη, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα, 13-02 2004.
σελίδες 1,2