Μελέτες 
 
Έργα και Επιβλέψεις Έργων
 
Διοίκηση Έργων
 
Δημοσιεύσεις
 
 
 
Ηλιακός
Κλιματισμός
&
Ηλιακά
Συστήματα
 
Γεωθερμικός
Κλιματισμός
&
Γεωθερμικά
Συστήματα
 
ΑΠΕ-ΟΧΕ
σε Κτήρια
και Βιομηχανίες
 
Κλιματισμός
&
Αντλίες
Θερμότητας
 
Created by
OnlineSolutions
 

Διοίηση Έργων από Bonair σε ηλιακό κλιματισμό και ηλιακά συστήματα  


Έρευvητικά projects

(ΕΥ σημαίνει Επιστημονικός Υπεύθυνος του εν λόγω Προγράμματος, ΕΣ σημαίνει Επιστημονικός Συνεργάτης)


1.
ΚΑΠΕ, 1999/ ΕΥ , έργοThermie BU 201-97: Active and Passive Solar Heating Techniques Integrated into a Housing Programme for the Kalamitsa Settlement, DG XVII, (DEPOS main contractor)
2. ΚΑΠΕ, έργο ΕΠΕΤ, 2002/ ΕY : Ανάπτυξη και μετρήσεις επί ηλιο-γεωθερμικού Η/Μ συστήματος θέρμανσης σε βιοκλιματικό και ενεργειακά αυτόνομο κτίριο του ΚΑΠΕ
3. ΚΑΠΕ- ΓΓΕΤ: ΣΠ-Ε 4.5.1, Α/Α Ε14, 2002/ ΕY: Δράση 4.5.1: Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε Τομείς Εθνικής Προτεραιότητας. Έργο με τίτλο: «Νεωτεριστικές Τεχνολογίες Ηλιακού Κλιματισμού Γυμναστηρίων στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού χωριού 2004 ΑΕ»
4. MEVGAL dairy project, 2002/ΕΣ "A TPF contract to drive a large Solar Thermal Plant in a dairy industry in Macedonia", Greek National OPE programme99, (ΕΣ)
5. MONITORING of 109 large solar plants, 2000/ΕΣ within the Greek National OPE 99 and EPAN 01 programmes (ΕΣ)


Βιομηχανικά projects

(ΕΥ σημαίνει Επιστημονικός Υπεύθυνος του εν λόγω Προγράμματος, ΕΣ σημαίνει Επιστημονικός Συνεργάτης)


6.
ΚΙΝΗΤΡΟ ΑΕ-CRAFT II, 1997/ΕΥ : Ανάπτυξη ενός απλού, αποδοτικού και εμπορικά αποδεκτού προκατασκευασμένου ηλιακού σπιτιού
7. ΙΝΤΕΡΚΛΙΜΑ ΑΒΕΕ-CRAFT II, 1997/ΕΥ : Ανάπτυξη μιας ηλιοβοηθούμενης αντλίας θερμότητας  για τη χειμερινή θέρμανση κτιρίων
8. SOLE ΑBEΕ - ΓΓΕΤ, 2001/ΕΥ, ΠΑΒΕT 00 Α/Α 63 : "Μελέτη, κατασκευή πρoτύπωv και μέτρηση απόδoσης ηλιακών συλλεκτών αέρα για τη θέρμανση βιοκλιματικά σχεδιασμένων κτιρίων" 
9. FOCO ΕΠΕ- EMΠ - ΣΥΓΧΡΗΜ 96/ ΕΣ: Ηλιακές ψυκτικές μηχανές απορρόφησης με νέα ψυκτικά μείγματα
10. ΚΑΠΕ, 1999/ ΕΣ, έργο «MEDUCA» : Modeling of  energy efficient educational buildings. THERMIE A. Ανάπτυξη και μετρήσεις επί ηλιο-γεωθερμικού Η/Μ συστήματος κλιματισμού στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσίου Δικαίου
11. ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΑΒΕΕ & ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΚΒΕΤΤΕ, 1997/ΕΣ: Απονομή σήμανσης CE σε ηλιακά συστήματα θέρμανσης νερού και σε ημικεντρικά κλιματιστικά μηχανήματα
12. SOLE ΑΒΕΕ-CRAFT II, 1998/ΕΣ : Μελέτη σκοπιμότητας για την ανάπτυξη  ενός εμπορεύσιμου συστήματος ηλιακού κλιματισμού για την ψύξη κτιρίων
σελίδες 1, 2