Μελέτες 
 
Έργα και Επιβλέψεις Έργων
 
Διοίκηση Έργων
 
Δημοσιεύσεις
 
 
 
Ηλιακός
Κλιματισμός
&
Ηλιακά
Συστήματα
 
Γεωθερμικός
Κλιματισμός
&
Γεωθερμικά
Συστήματα
 
ΑΠΕ-ΟΧΕ
σε Κτήρια
και Βιομηχανίες
 
Κλιματισμός
&
Αντλίες
Θερμότητας
 
Created by
OnlineSolutions
 

Διοίκηση έργων από Bonair σε γεωθερμικό κλιματισμό και γεωθερμικά συστήματα

1.
ΕΜΠ-ΠΕΝΕΔ1992/ΕΣ : Αvτλία θερμότητας vερoύ-vερoύ με γεωθερμικό εvαλλάκτη κλειστoύ κυκλώματoς, για την ψύξη- θέρμαvση- παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε κατοικία στο Κορωπί
2. ΕΜΠ-ΙΝΤΕΡΚΛΙΜΑ ΑΒΕΕ -ΣΥΓΧΡΗΜ 1994/ΕΣ :  Ανέγερση γεωθερμικής αντλίας θερμότητας μεσαίου μεγέθους και εγκατάσταση θέρμανσης σε κτίριο γραφείων στο ΕΜΠ
3. ΙΝΤΕΡΚΛΙΜΑ ΑΒΕΕ - ΕΜΠ- ΚΑΠΕ -TΗΕRΜΙΕ BU 0486-1994/ΕΣ : Heating and cooling of the Mining Eng. Building with geothermal heat pumps. Product design and development
4. ΚΑΠΕ, 1999/ ΕΣ, έργο «MEDUCA» : Modeling of  energy efficient educational buildings. THERMIE A. Ανάπτυξη και μετρήσεις επί ηλιο-γεωθερμικού Η/Μ συστήματος κλιματισμού στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσίου Δικαίου
5. ΚΑΠΕ, έργο ΕΠΕΤ, 2002/ ΕY : Ανάπτυξη και μετρήσεις επί ηλιο-γεωθερμικού Η/Μ συστήματος θέρμανσης σε βιοκλιματικό και ενεργειακά αυτόνομο κτίριο του ΚΑΠΕ
6. ΚΙΝΗΤΡΟ ΑΕ, 1996/ΕΣ : Μελέτη και κατασκευή του ενεργειακά αυτόνομου κτιρίου με τη χρήση παθητικών ηλιακών συστημάτων και γεωθερμικής αντλίας θερμότητας