Μελέτες 
 
Έργα και Επιβλέψεις Έργων
 
Διοίκηση Έργων
 
Δημοσιεύσεις
 
 
 
Ηλιακός
Κλιματισμός
&
Ηλιακά
Συστήματα
 
Γεωθερμικός
Κλιματισμός
&
Γεωθερμικά
Συστήματα
 
ΑΠΕ-ΟΧΕ
σε Κτήρια
και Βιομηχανίες
 
Κλιματισμός
&
Αντλίες
Θερμότητας
 
Created by
OnlineSolutions
 

Διοίκηση Έργων από Bonair σε ΑΠΕ-ΟΧΕ σε κτήρια και βιομηχανίες  


Α. As a Project Manager-EU level


1.
Ιnvestment Guidelines on Renewable Energy Sources in the Mediterranean (Morocco, Tunisia, Egypt, Palestinian N.A.), DG XVII, Thermie B-RE36, 1996 (Project manager)
2. HOTRES: Technical Support to the Tourism Industry with Renewable Energy Sources. Step 1:Hotel Sector. ALTENER 00 (Project manager)2000
1.Passive elements_Planted roof διαθέσιμο αρχείο
2.Passive elements_Atriums διαθέσιμο αρχείο
3.Solar heating of room air διαθέσιμο αρχείο
4.Solar heating of sanitary water διαθέσιμο αρχείο
5.Solar cooling of room air διαθέσιμο αρχείο
6.Swimming pool heating διαθέσιμο αρχείο
7.Geothermal energy-heat pumps διαθέσιμο αρχείο
8.Geothermal energy-hot water διαθέσιμο αρχείο
9.PV generation διαθέσιμο αρχείο
10.Biomass use διαθέσιμο αρχείο

3 HOTEST-Technical Support to the Tourism Industry with Energy Efficient Technologies. Step 1:Hotel Sector. SAVE 01 (Project manager) 2002

διαθέσιμο αρχείο

4. ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -Δυνατότητες Αξιοποίησης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση-Altener 1996 (contractor)
5. SAVE II Publications: "Energy saving techniques in the HVAC Sector
SAVE II, 1997 (contractor)
6. Strategy on RES and RUE implementation in the hotel sector in the Mediterranean. DG XVII, Thermie 1997 (contractor) 1998
7. CRAFT II: Technology Stimulation Measures for SME'sDG XII, CRAFT II, 1997 (contractor

 

σελίδες1,2