Μελέτες 
 
Έργα και Επιβλέψεις Έργων
 
Διοίκηση Έργων
 
Δημοσιεύσεις
 
 
 
Ηλιακός
Κλιματισμός
&
Ηλιακά
Συστήματα
 
Γεωθερμικός
Κλιματισμός
&
Γεωθερμικά
Συστήματα
 
ΑΠΕ-ΟΧΕ
σε Κτήρια
και Βιομηχανίες
 
Κλιματισμός
&
Αντλίες
Θερμότητας
 
Created by
OnlineSolutions
 

Δημοσιεύσεις από Bonair σε ΑΠΕ-ΟΧΕ σε κτήρια και βιομηχανίες  


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
σε επιστημονικά περιοδικα


1.
M. Karagiorgas, Theocharis Tsoutsos, Vassiliki Drossou, Stephane Pouffary, Tulio Pagano, German Lopez Lara, Jose Manuel Melim Mendes "HOTRES: renewable energies in the hotels. Αn extensive technical tool for the hotel industry", Renewable and sustainable Energy Reviews, 10(2006),189-224, Elsevier

διαθέσιμο αρχείο

2. M. Karagiorgas, Theocharis Tsoutsos, A. Moia-Pol "Α simulation of the energy consumption monitoring in Mediterranenan hotels. Application in Greece", Energy and Buildings, October 2006, Elsevier

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
σε διεθνή συνέδρια

1.
Παπαστεφαvάκης Δ., Καράγιωργας Μ.
"Σύζευξη αvεμoγεvvήτριας και αvτλίας θερμότητας για τηv κάλυψη τωv αvαγκώv σε ψύξη-θέρμαvση εvός τoυριστικoύ χωριoύ,    χρήση ταμιευτή πάγoυ". Γ' Εθvικό Συvέδριo Ηπίωv μoρφώv Εvέργειας, ΕΛΚΕΠΑ Β' Τόμoς ΑIΟ 85 έως 92.
2. Καράγιωργας Μ.
"Σύζευξη μovάδας Αvτλιώv Θερμότητας με μovάδα CHP για εξoικovόμηση εvέργειας και  μείωση τωv εκπoμπώv CO2",Eυρωπαϊκό Συvέδριo και Εκθεση για τη Συμπαραγωγή Θερμότητας και Ηλεκτρισμoύ, ΕΛΚΕΠΑ, Αθήvα, Νoέμβριoς 1993, Τόμoς Α'  215-225.
3. Καράγιωργας Μ., Παπαϊωάvvoυ Ε., Μαλτέζoς Γ.
"Αvάκτηση θερμικής εvέργειας σε σoκoλατoβιoμηχαvία μ ε τη χρήση αvτλιώv θερμότητας"     Ευρωπαϊκό Συvέδριo για τηv Ορθoλoγική Χρήση Εvέργειας στις Βιoμηχαvίες Διεργασιώv, ΚΑΠΕ, Αθήvα, Iαvoυάριoς 1994.
4.Dr M. Karagiorgas
«Energy efficient HVAC technologies in the hotels in Greece»
European Conference on Energy and Environment, in the Mediterranean Hotel Sector, Hydra, 14th -15th   October 1999, pp. 107-119
5. Μ. Δαμασιώτης, Γ. Γιαννακίδης, Μ. Ιατρίδης, Μιχ. Καράγιωργας, Δρ Μηχ, Ε. Τζανακάκη, Δ. Αλατοπούλου, "Definition of a Strategy for E.E. and Use of RES in the Mediterranean Hotel sector", European Conference on Energy and Environment, in the Mediterranean Hotel Sector, Hydra, 14th -15th   October 1999, pp. 15-27
6. Κ. Γαλάτης, Μηχ. Μηχ. , Μιχ. Καράγιωργας, Δρ Μηχ, Bonair HVAC Engineering Consultants, «EΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΕ) ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ "MARE NOSTRUM», European Conference on Energy and Environment, in the Mediterranean Hotel Sector, Hydra, 14th -15th   October 1999, pp. 91-98
7. Μ.Καράγιωργας, Α.Μπότζιος-Βαλασκάκης, Α.Παλαμάρα, Θ.Τσούτσος, Ι.Μαυρoγιάννης, Ε.Λάζαρη, Α.Ζαχαρίου, Κ.Καρύτσας, Δ.Μενδρινός, Λ.Γαβριήλ, Β.Λαμάρης, Ι. Γεωργακόπουλος.  «Τεχνική Υποστήριξη της Τουριστικής Βιομηχανίας με Εφαρμογές ΑΠΕ. Το Κοινοτικό Πρόγραμμα HOTRES», Παρουσιάστηκε στο 7ο Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας, Πάτρα, 6-8 Νοεμβρίου 2002, pp 97-107
8. M. KARAGIORGAS, Th. TSOUTSOS. «TECHNICAL SUPPORT TO THE HOTEL INDUSTRY WITH RES APPLICATIONS, THE ALTENER PROJECT "HOTRES", , Παρουσιάστηκε στην International Conference "RES for Island: Tourism and water", 26-28 May 2003, Κρήτη, pp. 357-365
9. Μ. Καράγιωργας, Β. Δρόσου, Α. Αηδόνης "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ" Παρουσιάστηκε στo EuropeanConferenceonSolarEnergyinHotels, SaniBeach, Chalkidiki, Greece, 1st-2nd-3rd Οκτωβρίου 2003, Ελληνογερμανικό Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο, pp. 35-65.
10. Moia-Pol,  Michaelis Karagiorgas, V. Martinez-Moll, Carles Riba-Romeva. Energy Policy and an Action Plan for Renewable Energy Sources (RES) in Mediterranean islands Hotels: Policy and Energy audits in the Balearic Islands.International Conference on Energy Efficient CIUREE. Universidad Autonoma de Occidente. 4-6 Nοεμ. 2004, Cali, Colombia

 

σελίδες 1,2