Μελέτες 
 
Έργα και Επιβλέψεις Έργων
 
Διοίκηση Έργων
 
Δημοσιεύσεις
 
 
 
Ηλιακός
Κλιματισμός
&
Ηλιακά
Συστήματα
 
Γεωθερμικός
Κλιματισμός
&
Γεωθερμικά
Συστήματα
 
ΑΠΕ-ΟΧΕ
σε Κτήρια
και Βιομηχανίες
 
Κλιματισμός
&
Αντλίες
Θερμότητας
 
Created by
OnlineSolutions
 

Δημοσιεύσεις από Bonair σε κλιματισμό και αντλίες θερμότητας  


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
σε διεθνή συνέδρια(συνέχεια)


8.
Καράγιωργας Μ.
"Σύζευξη μovάδας Αvτλιώv Θερμότητας με μovάδα CHP για εξoικovόμηση εvέργειας και  μείωση τωv εκπoμπώv CO2",Eυρωπαϊκό Συvέδριo και Εκθεση για τη Συμπαραγωγή Θερμότητας και Ηλεκτρισμoύ, ΕΛΚΕΠΑ, Αθήvα, Νoέμβριoς 1993, Τόμoς Α'  215-225.
9. Καράγιωργας Μ.
"Χρήση αvτλιώv θερμότητας στις βιoμηχαvίες διεργασιώv"  Ευρωπαϊκό Συvέδριo για τηv Ορθoλoγική Χρήση Εvέργειας στις Βιoμηχαvίες Διεργασιώv, ΚΑΠΕ, Αθήvα, Iαvoυάριoς 1994.
10. Dr M. Karagiorgas, Eng. C. Nascimento,
"Technology assessment of the cooling storage systems in buildings of Southern Europe (Portugal, Greece, Spain)", European Conference " Promotion of cooling storage systems in buildings", Athens, 23rd April 1999, pp-.
11. Dr M. Karagiorgas
"Marketing and technology assessment for the cooling storage systems in the Greek building sector", Promotion of cooling storage systems in buildings, European Conference, Athens, 23rd April 1999, pp-.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
σε ημερίδες

1.
Μ. Καράγιωργας, Δρ Ενεργειακός Μηχανολόγος
"Basics of the Adsorption and Applications of Solar Driven Adsorption Chillers Using Zeolite and Silica gel/water pairs",
Ημερίδα του προγράμματος PHETRA, Αθήνα, 29 Σεπτ. 2000, ΚΑΠΕ
2. KARAGIORGAS M., PhD Energy Engineering, «Challenges for the Heat Pump Technology in Greek Building Sector», που παρουσιάσθηκε σαν selected paper στην ημερίδα του προγράμματος PHETRA, 29 Σεπτ. 2000, ΚΑΠΕ.

 

σελίδες 1, 2