Μελέτες 
 
Έργα και Επιβλέψεις Έργων
 
Διοίκηση Έργων
 
Δημοσιεύσεις
 
 
 
Ηλιακός
Κλιματισμός
&
Ηλιακά
Συστήματα
 
Γεωθερμικός
Κλιματισμός
&
Γεωθερμικά
Συστήματα
 
ΑΠΕ-ΟΧΕ
σε Κτήρια
και Βιομηχανίες
 
Κλιματισμός
&
Αντλίες
Θερμότητας
 
Created by
OnlineSolutions
 

Δημοσιεύσεις από Bonair σε ηλιακό κλιματισμό και ηλιακά συστήματα  


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
σε επιστημονικά περιοδικα


1. Karagiorgas M., Botzios A., Tsoutsos Th.
"Industrial Solar Thermal Applications in Greece. Economic evaluation, Quality requirements and Case Studies". Δημoσίευση στo περιoδικό "Renewable and Sustainable Energy Reviews", Vol 5(2001), 157-173

διαθέσιμο αρχείο

2. M. Karagiorgas, Th.Tsoutsos, Centre for Renewable Energy Sources (CRES) and R. Berkmann (ESIF), "The PHILOSOL project: A Strategic Market Development of the Solar Thermal Sector in Southern Europe", Δημoσίευση στo περιoδικό "Energy Conversion and Management", Pergamon Press, Vol 44, 2003, pp 1885-1901

διαθέσιμο αρχείο

3. Th.Tsoutsos, J. Anagnostou, C. Pritchard, M. Karagiorgas, D. Agoris, "Solar cooling Technologies in Greece. An economic viability analysis", Δημoσίευση στo περιoδικό  "Applied Thermal Engineering", Pergamon Press, Vol 23, 2003, pp 1427-1439

διαθέσιμο αρχείο

4. M. Karagiorgas, A. Botzios-Valaskakis, T. Tsoutsos, I. Mavrogiannis, K. Travassaros, G. Lopez, P. Nunes, G. Sytryi-Hipp ,"Solar Thermal process heating in industrial applications", Δημoσίευση στo περιoδικό "FUEL & ENERGY ABSTRACTS, Elsevier science, 2002, p201, 43(3)
5. M. Karagiorgas, A. Botzios-Valaskakis , "Solar thermal installation in the ACHAIA CLAUSS S.A wine-bottling factory - A technical description, monitoring results, computer simulation and a parametric analysis of the system performance", Υποβολή προς δημoσίευση στo περιoδικό "Solar Energy", Elsevier Editor, May 2003.


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
σε συνέδρια


1. Kαράγιωργας Μ., Boubakri A., Grenier Ph., Pons M.
"Ηλιακό ψυγείo πρoσρόφησης σε πoρώδες στερεό". Κoιvoπoίηση στo Γ' Εθvικό Συvέδριo Ηπίωv Μoρφώv Εvέργειας, Θεσσαλovίκη,  Νoέμβριoς 1988, ΕΛΚΕΠΑ Α' Τόμoς, ΘΕΔ-53 έως 62.
2. Dr M. Karagiorgas, MSc T. Botzios         
"GSR Experience in Industrial Applications of Solar Thermal Systems in Greece" Conference on Solar Hot Water with Guaranteed results in Brazil, Belo Horizonte & Sao Paulo, Brazil, 23rd -25th November 1999, pp. 23-31
3. Dr M. Karagiorgas, MSc T. Botzios         
«Solar Water Heaters in Greece" Ιnvited paper στο «Renewable Energy 2000» του "World Renewable Energy Congress VI", 1-7 July 2000, Brighton, UK, Part II, Pergamon, pp. 940-945
4. M. Karagiorgas, P. Lamaris
"Guaranted Solar Results in industrial installations in Greece", UK ISES C72 Conference, 13-14 May 1998, Cardiff, UK. pp-13-17.
5. Dr M. Karagiorgas, MSc T. Botzios, Th Tsoutsos, I. Mavrogiannis, K. Travassaros, G. Lopez, P. Nunes, G. Striy-Hipp«Solar Thermal Process Heating in Industrial applications: A Stimulation Plan". Κοινοποίηση στην «Altener Conference 2000», 23-25 Oκτ. Toulouse, 2000, pp-.
6. M. Karagiorgas, A. Palamara. «MARKET ASSESSMENT OF THERMAL SOLAR SYSTEMS IN THE HOTEL SECTOR IN GREECE», Presented during the European Solar Thermal energy Workshop, SYROS island, 18 &19 April 2002, pp-.
7. M. Karagiorgas, «Energy Performance of Combined solar and geothermal facilities in educational building in Greece», παρουσίαση στο WREC CONGRESS in Cologne - Germany 29 June - 5 July, 2002, pp-
σελίδες 1, 2,3